Bakgrund

Under 2011 startades ett projekt av förskolepersonal och föräldrar som sedermera skulle komma att utvecklas till PrestoDaycare. Föräldrarna som deltog i projektet hade vid denna tid egna barn i förskoleåldern och upplevde i den dagliga kontakten med förskolan de utmaningar och svårigheter som personalen mötte varje dag. Dessa kunde t.ex. bestå i att kunna återge hur dagen har varit och om något speciellt hänt, men även allt från att få tiden att räcka, till att kunna identifiera tidstjuvar i den dagliga verksamheten. Relativt snart stod det klart att detta varken hade att göra med brist på motivation, vilja eller kompetens, utan på hög belastning och avsaknad av effektiva verktyg som stöd i den dagliga verksamheten.

Projektet fortskred och utvecklades snabbt med hjälp av deltagarnas erfarenhet och kunskap inom organisationsutveckling och IT som verksamhetsstöd, som tillämpades på de krav och behov som ställs på och inom barnomsorgen. Lösningen som växte fram mejslades ut och förankrades tillsammans med pedagoger, förskolechefer, fritidspedagoger, föräldrar och branschspecialister.

Under 2012 knöts ytterligare resurser till konceptet som under 2013 bolagiserades med syfte att ge förskolepersonal de rätta förutsättningarna att arbeta proaktivt i en kreativ, krävande och utvecklande miljö.

Projektdeltagarna hade nu utvecklat ett fullfjädrat digitalt verktyg för personal (pedagoger och chefer) inom barnomsorgen utifrån deras egna perspektiv på verksamheten. PrestoDaycare är ett levande verktyg som ständigt utvecklas. Denna utveckling drivs i mångt och mycket tillsammans med alla de tusentals användarna i förskolorna, fritidsverksamheterna och ute i hemmen.

Vi som driver PrestoDaycare idag är i grunden samma gäng som startade verksamheten 2011. Parallellt med vårt framgångsrika arbete på den svenska marknaden jobbar vi idag även med att etablera konceptet internationellt.